Islam bestaat uit drie delen: Islam, Imaan en Ihsaan. Zoals de meeste moslims wel weten bestaat het deel Islam uit vijf zuilen, de hadj is hier één van.

1 Shahada - De geloofsgetuigenis

De eerste en belangrijkste zuil van de Islam is de shahada. Deze bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit de woorden “Laa ilaaha illa Allaah”. Dit betekent dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden, behalve Allaah en dat Allaah geen deelgenoten heeft. Het tweede gedeelte van de shahada is “Mohammedan Rassoel Allaah”. Hiermee getuig je dat Mohammed صلى الله عليه و سلم de boodschapper van Allaah is.

2 Salaat - De vijf verplichte gebeden

Het gebed is de tweede zuil en is na de shahada de belangrijkste zuil van de Islam. Iedere moslim dient vijf keer per dag op vastgestelde tijdstippen te bidden. Het gebed is een link tussen de moslim en zijn Heer. De Profeet صلى الله عليه و سلم heeft gezegd: “Voorwaar, wanneer één van jullie bidt, dan spreekt hij in het privé met zijn Heer”.

3 Zakaat - Het geven van aalmoezen

Moslims dienen zakaat te betalen. Dit is het geven van aalmoezen aan armen en behoeftigen. Het doel hiervan is de zorg voor degenen die het minder hebben, het leren gul te zijn en het tegengaan van gierigheid. Bovendien zal de gever hiervoor beloont worden en het geven van de zakaat zal een reiniging voor hem zijn, indien zijn intentie zuiver is.

4 Saum Ramadaan - Het vasten in de maand Ramadaan

Tijdens de Ramadaan dient iedere moslim, die hiertoe in staat is,  te vasten. Dit betekent dat men zich dient te onthouden van eten, drinken en geslachtsgemeenschap vanaf zonsopgang tot zonsondergang.  Allaah zegt in de Koran: “O jullie die geloven, het vasten is jullie verplicht, zoals het ook verplicht was voor hen vóór jullie, hopelijk zullen jullie (Allaah) vrezen.” (Soerat Al Baqarah: 183).

5 Hadj - De bedevaart naar Mekka

De laatste pilaar van de Islam is de hadj, de bedevaart naar Mekka. Iedere moslim die hier fysiek en financieel toe in staat is dient minstens één keer in zijn leven de hadj te verrichten. Wil je meer weten over de hadj? Onder het kopje “Hadj aspecten” vind je veel nuttige informatie!

Bewijzen

Voor deze vijf zuilen zijn vele bewijzen te vinden in de Koran en de Soennah. Eén hiervan is de volgende hadith:

De profeet صلى الله عليه و سلم heeft gezegd: ‟Islam is dat je getuigt dat er geen (enkele) god is (die het recht heeft om aanbeden te worden) dan Allaah, dat Mohammed de boodschapper van Allaah is, dat je het gebed onderhoudt, de zakaat geeft, tijdens de Ramadaan vast en het verrichten van de bedevaart naar het Huis (de Ka’ba), als je daartoe in staat bent.” (Overgeleverd door Boechaarie & Moslim).