Reis FAQ’s

1-Hoe kan ik controleren of een bedrijf een Erkende reisorganisatie is?

U kunt via de deelnemerslijst van Hadjinfo zoeken. Deze lijst wordt dagelijks bijgewerkt. Verder treft u in de winkel van de reisorganisatie zelf het Hadjinfo logo als teken van erkening.

2- Wat moet ik doen als ik een klacht heb tijdens mijn reis?

U meldt uw klacht bij de betreffende dienstverlener, hostess, reisleider of lokale vertegenwoordiger van de reisorganisatie. Uw klacht kan wellicht ter plaatse worden verholpen en er kan een passende oplossing worden geboden. Als het probleem niet ter plekke kan worden opgelost of bij het ontbreken van reisleiding ter plaatse dient contact te worden opgenomen met de reisorganisator in Nederland zodat deze in de gelegenheid wordt gesteld het probleem op te lossen.

Als de klacht niet ter plekke kan worden verholpen of niet naar tevredenheid wordt opgelost, dan dient u de klacht uiterlijk binnen één maand na terugkeer in Nederland schriftelijk en gemotiveerd in te dienen bij het boekingskantoor, vergezeld van een klachtenrapport, dat u op de bestemming heeft laten opmaken door de reisleiding van de reisorganisator.

3- Wanneer is sprake van een rechtsgeldige boeking? Is een handtekening noodzakelijk?

Van een reisovereenkomst is sprake als de reiziger het aanbod van de reisorganisator, inclusief de toepasselijke voorwaarden, heeft aanvaard. De aanvaarding kan rechtstreeks of via bemiddeling van een boekingskantoor (reisbureau) plaatsvinden. De reiziger ontvangt zo spoedig mogelijk na totstandkkoming van de overeenkomst een bevestiging daarvan(schriftelijk of via het internet).

Bij internetboekingen is de reiziger aan de overeenkomst gebonden na bevestiging daarvan door de reisorganisator.

4- Wanneer is er sprake van een gelijkwaardig alternatief met betrekking tot een accommodatie?

Het gelijkwaardige alternatief moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald aan de hand van de volgende omstandigheden, die uit het vervangende aanbod moeten blijken:

  1. de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming;
  2. de aard en de klasse van de accommodatie;
  3. de faciliteiten die de accommodatie verder biedt.

Bij beoordeling van de gelijkwaardigheid moet ook rekening worden gehouden met:

  1. de samenstelling van het reisgezelschap;
  2. de aan de reisorganisator (touroperator) bekende en door hem schriftelijk bevestigde, bijzondere eigenschappen van de betrokken reiziger(s);
  3. de door de reiziger verlangde afwijkingen van het programma of toevoegingen daaraan, die door de reisorganisator schriftelijk voor akkoord zijn bevestigd;

5- Moet ik het door de reisorganisator geboden alternatief accepteren als de reisorganisator de overeenkomst heeft gewijzigd?

Nee, u als reiziger hoeft het alternatief, na opgaaf van redenen, niet te accepteren. De reisorganisator zal in overleg met u de reisovereenkomst ontbinden, indien het een wezenlijke wijziging betreft. De reissom wordt dan teruggegeven.

In het geval van overmacht is de reisorganisator (touroperator) niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade, die u als reiziger heeft. Deze schade komt voor rekening van u als reiziger. Eventuele meerkosten voor een alternatieve accommodatie of extra reiskosten kunnen onder de gevolgschade vallen.

6- Moet ik het alternatief accepteren als de touroperator de overeenkomst met mij gewijzigd heeft vanwege een overmachtsituatie?

Nee, u hoeft het alternatief, na opgaaf van redenen, niet te accepteren.

De reisorganisator zal in overleg met u de reisovereenkomst ontbinden indien het een wezenlijke wijziging betreft. De reissom wordt dan teruggegeven.

In het geval van overmacht is de reisorganisator (touroperator) niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade, die u als reiziger heeft. Deze schade komt voor rekening van u als reiziger. Eventuele meerkosten voor een alternatieve accommodatie of extra reiskosten kunnen onder de gevolgschade vallen.

7- Wat zijn de richtlijnen voor het meenemen van (hand)bagage in het vliegtuig?

De richtlijnen voor het meenemen van vloeistoffen en hand- en ruimbagage in het vliegtuig zijn te krijgen bij het reisbureau waar u geboekt hebt.

8- Hoe zwaar mag mijn bagage zijn?

De hoeveelheid bagage die u (zonder extra kosten) mee mag nemen, is afhankelijk van uw eindbestemming en de boekingsklasse waarin u reist. Deze informatie vindt u op uw ticket of op de website van de betreffende luchtvaartmaatschappij.

9- Wat moet ik doen als mijn bagage later, niet of beschadigd aankomt op de bestemming?

U moet dit direct melden bij de betreffende luchtvaartmaatschappij en op de luchthaven een schadeformulier invullen (Property Irregularity Report). Volgens de algemene vervoervoorwaarden van de IATA (International Air Transport Association) moet de reiziger binnen 21 dagen nadat hij de bagage alsnog heeft ontvangen, schriftelijk een klacht indienen bij de luchtvaartmaatschappij. Als de luchtvaartmaatschappij niet of gedeeltelijk uitkeert, kunt u als reiziger eventuele schade indienen bij uw (reis-)verzekeringsmaatschappij.

In geval van beschadigde bagage moet u binnen zeven dagen na ontvangst van uw bagage een claim indienen bij de luchtvaartmaatschappij.

Maakt uw vlucht onderdeel uit van een pakketreis die u heeft geboekt bij een erkende reisonderneming dan is de reisorganisator verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de totale reis en daarmee dus ook voor de bagageafhandeling. Meld de vermissing van uw bagage dan ook bij de reisleiding van de reisorganisator ter plaatse. Als uw bagage niet snel wordt achterhaald en u hierdoor problemen krijgt die niet (voldoende) door de luchtvaartmaatschappij of reisorganisator worden opgelost, kunt u hierover een klacht indienen.

10- Als blijkt dat, na het boeken van mijn reis, er mogelijk bouwoverlast is tijdens mijn verblijf op de bestemming, wat zijn dan mijn rechten?

In mijn geboekte accommodatie:

Bij bouwwerkzaamheden met een aanmerkelijke overlast in uw verblijfsaccommodatie moet de reisorganisator u, indien mogelijk, een alternatieve accommodatie aanbieden of (als compensatie) u een vergoeding aanbieden.

Als de reisorganisator geen gelijkwaardige accommodatie kan aanbieden en beide partijen niet tot overeenstemming kunnen komen over een vergoeding, kan de reisorganisator de reisovereenkomst opzeggen en moet hij u, als reiziger, de betaalde reissom terugbetalen. Eventuele aantoonbare schade als gevolg hiervan kunt u bij de reisorganisatie claimen.

In nabijgelegen omgeving:

Bij een verbouwing in een nabij gelegen gebouw is de reisorganisator niet aansprakelijk en hoeft hij geen alternatieve accommodatie of schadevergoeding aan te bieden. Echter, als de reisorganisator van tevoren op de hoogte was of kon zijn van bouwoverlast, heeft hij een informatieplicht. Deze informatieplicht weegt zwaarder naarmate de bouwactiviteiten dermate omvangrijk zijn, dat het voor de hand lag dat de reiziger, bij voorafgaande wetenschap daarover, zijn reis zou hebben geannuleerd of zou hebben geopteerd voor een alternatief.

11- Is een kopie van het paspoort geldig als identiteitsbewijs als het paspoort ingeleverd is voor een visumaanvraag?

Nee, een fotokopie is formeel geen rechtsgeldig document. De wetgever maakt hierop geen uitzondering.

Sinds 1 januari 2005 is iedere persoon van 14 jaar en ouder verplicht om een identiteitsbewijs te tonen als in bepaalde situaties daarnaar wordt gevraagd. Er mag niet zomaar naar worden gevraagd. Officieel heet dit ‘men heeft géén draagplicht, wel toonplicht’. Een identiteitsbewijs kan zijn een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.

Als een visum wordt aangevraagd dan heeft de consument tijdelijk zijn paspoort ingeleverd om het visum te (laten) regelen. Consumenten die er zeker van willen zijn in àlle situaties een identiteitsbewijs te kunnen tonen, zullen, naast hun paspoort, een rijbewijs of identiteitskaart moeten hebben.

12- Als een geldig reisdocument ontbreekt en de reis kan hierdoor niet doorgaan, wie is hiervoor dan aansprakelijk?

Na boeking ligt de verantwoordelijkheid bij de reiziger. De reiziger moet zelf zorgen voor de vereiste reisdocumenten, ook als er tussentijdse wijzigingen optreden.

De reisorganisatie zal uiterlijk bij het boeken van de reis algemene informatie geven met betrekking tot paspoorten, visa en andere formaliteiten, zoals op het gebied van gezondheid.

13- Als ik 10 dagen voor vertrek de reispapieren van mijn pakketreis nog niet in mijn bezit heb, wat moet ik dan doen?

Er hoeft helemaal niets aan de hand te zijn, maar het is aan te raden contact op te nemen met uw reisbureau of reisorganisator. Indien u als reiziger uiterlijk 5 dagen voor vertrek nog geen reisbescheiden heeft ontvangen, moet u dit direct bij het reisbureau of de reisorganisator melden.

14- Wat moet ik doen als bij het ophalen van mijn reisbescheiden op de luchthaven blijkt dat iets in mijn reisovereenkomst is gewijzigd?

Probeer direct contact op te nemen met uw reisorganisator of reisbureau. Het telefoonnummer staat in uw reisbescheiden. Zij kunnen nagaan waarom uw reisovereenkomst is gewijzigd.

Indien uw boeking foutief is ingeboekt of er is een wijziging aangebracht, dan kunt u aan de reisorganisator of het reisbureau doorgeven dat u onder protest akkoord gaat met de wijziging en na terugkomst van de reis de redelijke en aantoonbare schade bij de reisorganisator claimt. Indien u er alsnog van af ziet op reis te gaan, ontvangt u zonder overleg met uw reisorganisator niet automatisch uw reissom terug.

15- Welke kosten worden in rekening gebracht bij het annuleren van een reisovereenkomst en over welk bedrag worden deze kosten berekend?

Indien op de reisovereenkomst de landelijke branche organisatie reisvoorwaarden van toepassing zijn gelden de bij boeking overeengekomen annuleringsvoorwaarden welke moeten voldoen aan de afspraken zoals vastgelegd in de Reisvoorwaarden.

De hierin opgenomen percentages worden berekend over de reissom. De reissom is het bedrag dat de reisorganisator in rekening brengt voor de pakketreis, inclusief de op het moment van publicatie bekende onvermijdbare kosten.

Sowieso zijn niet opgenomen:

* reserveringskosten (ofwel boekingskosten, administratiekosten etc.).

* bijdrage Calamiteitenfonds: Bij annuleringen en afgelastingen van de reis, alsmede bij het niet aanvangen van een reis als gevolg van een dekkingsbeperking, moet de publieksbijdrage aan de consument worden terugbetaald.

* premie en poliskosten van reisverzekering en annuleringsverzekering.

Als de reiziger annuleert, betaalt hij in ieder geval de volgende kosten:

– annuleringskosten als percentage van de reissom

– de eventueel verschuldigde reserveringskosten

– de premie en poliskosten voor de annuleringsverzekering (het risico van annuleren is namelijk al ingegaan).

Indien op de reisovereenkomst de Boekingsvoorwaarden van toepassing zijn gelden de annuleringsvoorwaarden van de uitvoerende dienstverlener(s), welke bij boeking zijn overeengekomen en aanvaard.

16- Kan ik mijn boeking nog kosteloos annuleren bijvoorbeeld één dag na boeking?

Nee, de reisovereenkomst is definitief na aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de reisorganisatie, wat wordt vastgelegd in de boekingsbevestiging. Ook bij boeking via internet of per telefoon is een reisovereenkomst definitief. De bedenktijd uit de ‘Wet Koop op Afstand’ is niet van toepassing op de boeking van reizen. Dit betekent dat aan annulering nadat is geboekt, annuleringskosten zijn verbonden.

17- Mag ik kosteloos annuleren als ik niet meer durf te reizen naar mijn bestemming?

Nee, angst is geen reden voor kosteloze annulering. U mag uw reis wel annuleren, maar dan draagt u zélf de annuleringskosten.

18- In welke gevallen is kosteloos annuleren mogelijk?

Reizen naar een gebied waarvoor een door de Calamiteitencommissie van het Calamiteitenfonds vastgestelde dekkingsbeperking dan wel uitkeringsvatbare situatie geldt, kunnen door de reiziger vanaf 30 dagen voor vertrek kosteloos worden geannuleerd of, indien mogelijk en gewenst, omgeboekt.

Indien sprake is van een situatie waardoor de reisorganisator de reisovereenkomst niet conform de bij boeking gemaakte afspraken kan uitvoeren waardoor de uitvoering niet kan voldoen aan de hiermee gewekte verwachtingen bij de reiziger, kan de reisorganisator besluiten de reisovereenkomst op te zeggen. Hierbij spreekt men vaak van ‘kosteloos annuleren’. Dit is echter geen recht van de reiziger, maar een aanbod van de reisorganisator in situaties waarin geen overeenstemming kan worden bereikt over aanpassing van de reisovereenkomst.

19- Kan ik mijn (pakket)reis kosteloos annuleren als blijkt dat het vervoer naar mijn vakantiebestemming vertraging oploopt?

Nee, als het vervoer binnen een redelijke termijn alsnog kan worden uitgevoerd, kunt u niet kosteloos annuleren. De ‘redelijke termijn’ wordt bepaald door de reisorganisator.

20- Mag de reisorganisator wijzigingen aanbrengen in een geboekte en wellicht volledig betaalde reis?

Ja, de reisorganisator mag wijzigingen aanbrengen wegens gewichtige omstandigheden.

21- Mag de reisorganisator zijn aanbod, zoals is gepubliceerd, wijzigen voordat ik boek?

Het kan zijn dat de reisorganisator vóór het sluiten van de reisovereenkomst wijzigingen en correcties (ofwel errata) wil aanbrengen op zijn gepubliceerde aanbod. Hij is daarin geheel vrij. Wijzigingen zijn, zolang er nog niet geboekt is, nog mogelijk.

Na boeking is alleen herroeping binnen een bepaalde tijdsperiode mogelijk of als er sprake is van een kennelijke fout. In andere gevallen is er sprake van een wijziging van de reisovereenkomst door de reisorganisator.

22- Wanneer en welke (gezondheids)informatie moet aan de reiziger worden verstrekt?

Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst moet of door de reisorganisator of door het reisbureau algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger worden verstrekt.

De reiziger moet zelf contact opnemen met een deskundige (bijvoorbeeld een huisarts, het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigers, etc) voor aanvullende informatie en tijdig voor vertrek nagaan of eerder ontvangen informatie nog van kracht is.

23- Hoe weet ik welke vaccinaties ik nodig heb voor mijn vakantiebestemming?

Laat u goed informeren over de benodigde vaccinaties (inentingen), ruim voor vertrek. Dit kunt u doen bij uw huisarts, of het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigers.

24- Heb ik recht op gratis diensten als deze bij het boeken van mijn (pakket)reis zijn aangeboden, maar na boeking niet gratis blijken te zijn?

U hebt met de reisorganisator een reisovereenkomst gesloten. Vanuit deze overeenkomst mocht u er in principe van uitgaan dat de aangeboden diensten gratis waren en daarmee onderdeel vormden van de reisovereenkomst.

De reisorganisator (touroperator) zal op basis van de landelijke brancheorganisatie Reisvoorwaarden in overleg met u bepalen welke gevolgen deze wijziging voor uw boeking heeft.

25- Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering als ik een pakketreis boek van een buitenlandse reisorganisator bij een Nederlands reisbureau?

Wettelijk gezien treedt het Nederlandse reisbureau op alsof hij zelf de reisorganisator is. Het reisbureau is dan naar de reiziger toe volledig verantwoordelijk voor een juiste uitvoering van de reisovereenkomst.

26- Na boeking blijkt mijn reis elders goedkoper te zijn. Kan ik het boekingskantoor hierop aanspreken?

Nee, de overeenkomst komt tot stand op het moment dat u als reiziger het aanbod van het boekingskantoor aanvaardt. U kunt uzelf vooraf over verschillen in prijzen informeren, maar na aanvaarding van het aanbod van het boekingskantoor bent u aan de overeengekomen prijs gebonden.

27- Is een reisorganisator verantwoordelijk voor zijn publicaties op internet?

Ja, de informatie op internet maakt onderdeel uit van zijn aanbod en dus is de reisorganisator hiervoor verantwoordelijk. U als reiziger boekt aan de hand van deze informatie en gaat hiermee impliciet akkoord.

Let er wel op dat een reisorganisator in de informatie bepaalde voorbehouden kan opnemen.

28- Wanneer zal de ambassade beginnen met het verstrekken van de hadj-visums en hoe lang duurt de afhandelingtermijn hiervan?

Hadj-visums worden over het algemeen 1 tot 2 weken na het indienen van alle documenten door de ambassade afgegeven.

29- Kan de reisorganisatie mij een Hadj-visum garanderen?

Indien alle documenten vroegtijdig worden afgegeven bij de reisorganisatie, dan hebt u een garantie. Voor uitzonderingsgevallen kan de reisorganisatie echter geen garantie afgeven.

30- Kan ik met een toeristen- of uitnodigingsvisum met hadj?

Nee, dergelijke visums zijn niet acceptabel voor hadj.

31- Kan ik met een verblijfsdocument een hadj-visum krijgen?

Ja, mits deze na terugkomst nog 6 maanden geldig is.

32- Wanneer is het de laatste dag om je aan te melden voor de Hadj bij een reisorganisatie?

Dit is voornamelijk afhankelijk van de beschikbaarheid bij dat reisbureau. Indien er voldoende plaatsen beschikbaar zijn, dan is de laatste dag een maand voor Hadj.

33- Ik wil graag Hadj/ Umrah gaan verrichten met mijn echtgenote, dienen daarvoor extra documenten voor overhandigd te worden?

Naast de bekende documenten is het ook noodzakelijk een kopie van een huwelijksakte aan de reisorganisatie te overhandigen.

34- Ik heb geen mahram (omdat ik niet getrouwd, weduwe of gescheiden ben), kan ik dan mee met hadj?

Elke vrouw boven de 45 jaar kan meegaan als ze met een groep vrouwen meereist. Wel is het noodzakelijk dat een verantwoordelijke met u meegaat.

35- Ik ben een nieuwe moslim (moslima) met een niet islamitische naam, kan ik dan mee met hadj?

Indien u ons een verklaring kunt overhandigen van een islamitische instelling waarmee aangetoond wordt dat u moslim(a) bent, dan kunt u op Hadj & Umrah gaan.

36-Ik ben mijn huwelijksakte kwijtgeraakt, kan ik alsnog met mijn echtgenote mee met hadj?

Ja, op voorwaarde dat u een verklaring bij het consulaat opvraagt of een verklaring van een islamitische instelling waarop aangegeven staat dat u getrouwd bent met de persoon met wie u wil reizen. Ook is een uitreksel uit het bevolkingsregister geldig.

37- Ik ben ziek en wil graag met hadj, kan ik mijn droom nog realiseren?

Meestal wel, maar de reisorganisatie heeft meer informatie nodig over uw situatie zodat ze u het beste advies kunnen geven.

38- In het geval ik kom te overlijden in Saoedie-Arabië, heb ik dan mogelijkheden om van te voren aan te geven in welke land ik begraven wil worden?

Helaas is dat niet mogelijk, zodra iemand komt te overlijden in Saoedie-Arabië wordt hij of zij daar begraven.

39- Wat zou ik mee moeten nemen met hadj?

40- Hoeveel contant geld zou ik moeten meenemen?

Dieven en zakkenrollers slaan hun slag wel eens tijdens de hadj- of Umrah periode. Hadjinfo adviseert u daarom om niet te veel contant geld mee te nemen. Een pinpas adviseren wij u wel om mee te nemen.

41- Vanaf wanneer kan ik de Umrah verrichten?

De Umrah kan verricht worden vanaf de tweede maand na hadj tot het einde van de Ramadan. Voorwaarde met betrekking tot de Ramadan is dat er minstens twee weken voor de Ramadan geboekt moet worden.

42- Wat zijn de minimaal en maximaal aantal dagen dat ik met Umrah of hadj kan gaan?

Om rustig een Umrah te kunnen verrichten hebt u minimaal 2 dagen nodig en u kunt maximaal voor 30 dagen boeken. Met betrekking tot hadj kunt u voor minimaal 2 weken en maximaal 5 weken boeken.

43- Is het mogelijk om alleen een hadj- /umrahvisum door een reisorganisatie te laten regelen?

Gezien de voorwaarden die door de Ministerie van Hadj gesteld worden is het in principe niet mogelijk voor een reisorganisatie om alleen een visum zonder pakket voor u te regelen.

44- Hoe komt het dat de prijzen van umrah/ hadj met andere reisbureaus van elkaar verschillen?

Net zoals dat kwaliteit, service en betrouwbaarheid verschilt tussen de verschillende reisbureaus, zo verschillen de prijzen ook tussen hen. Ook door de afstand naar de hotels toe kunnen de prijzen met elkaar verschillen. Normaal gesproken is het zo dat hoe dichter uw hotel van Masjid Al-Haram is, hoe hoger de prijs van uw pakket. Ook het seizoen waarin u boekt is van belang voor de prijs.

Winkel FAQ’s

1-Kan een cadeaubon worden ingewisseld voor geld?

Onze cadeaubonnen kunnen alleen ingewisseld worden voor Hadjinfo producten. Eventueel restant bedrag komt te vervallen en is ook niet inwisselbaar voor geld.

2- Kan ik een ander afleveradres bij mijn bestelling invoeren?

Ja, dat kan. Je kunt bij het invoeren van je bestelling een ander afleveradres invoeren.

3- Kan ik mijn bestelling retourneren?

Je kunt je bestelling binnen 14 dagen na ontvangst retour zenden op eigen kosten. In verband met hygiëne en houdbaarheid kunnen alleen ongeopend producten geretourneerd worden.

4- Met welke betaalmethodes kan ik betalen?

Momenteel is het alleen mogelijk om met Ideal te betalen. Binnenkort kun je ook betalen met Mastercard, VisaCard en op factuur.

5- Wanneer kan ik mijn bestelling verwachten?

Wij proberen altijd zo snel mogelijk je bestelling op te sturen, dit is echter wel afhankelijk van wanneer de betaling op onze rekening is binnengekomen en op welke dag je de bestelling hebt geplaatst. Over het algemeen ontvang jij je bestelling binnen drie dagen.

6- Mijn bestelling is niet aangekomen, onvolledig of niet juist toegestuurd, wat moet ik nu doen?

Neem contact met ons op. Wij zullen je probleem dan direct proberen op te lossen.

7- Hoe kan ik mijn woonadres of e-mail adres wijzigen?

Je kunt ons een e-mail sturen met de juiste gegevens en wij doen de wijziging.

Staat uw vraag er niet bij of is uw vraag onvoldoende beantwoord?

Mail uw vraag dan naar info@hadjinfo.nl